FAQ

Kan jag bära det?

it: Si, è possibile trasportarla senza limiti di quantità.

sv: Ja, det är möjligt att transportera det utan kvantitetsgränser.

Är det en laglig produkt?
it: Assolutamente si. I nostri prodotti rispettano la vigente normativa che impone che tutti i prodotti derati dalla Canapa Industriale rispettino il limite massimo dello 0,6% di THC. E 'possibile coltivarla e rivenderla, così come i suoi prodotti derati, previo il rispetto della normativa, ad uso tecnico, alimentare e da laboratorio.
sv: Absolut ja. Våra produkter uppfyller gällande lagstiftning som kräver att alla produkter som härrör från industriell hampa uppfyller den maximala gränsen på 0.6% av THC. Det är möjligt att odla och återförsälja det, såväl som dets derivat, förutsatt att reglerna följs för teknisk användning, livsmedel och laboratoriebruk.
Vad ordenskrafterna säger

it: Le forze dell'ordine possono richiedere informazioni in merito ed in taluni casi possono fare un sequestro per verificare che effettivamente il THC contenuto nel prodotto sia sotto la soglia definita dalle normative vigenti. Una volta verificato in laboratorio che i limiti sono stati rispettati la cannabis verrà restituita.

sv: Polisen kan begära information och i vissa fall kan de göra ett beslag för att verifiera att THC som finns i produkten ligger faktiskt under den tröskel som definieras av gällande regler. När det har verifierats i laboratoriet att gränserna har respekterats kommer cannabis att returneras.

Är det en naturlig produkt?

det: Jag nostri prodotti sono coltivati ​​solo con fertilizzanti naturali, non utilizziamo nessun pesticida. Le coltivazioni vengono cresciute in serra, all'aperto o indoor creando così prodotti dalle proprietà differenti.

sv: Våra produkter odlas endast med naturliga gödningsmedel, vi använder inga bekämpningsmedel. Grödor odlas i greenhouses, outdoors eller indoors, skapa produkter med olika egenskaper.

Vad är CBD?

Det. E 'uno dei più importanti principi attivi (Cannabidiolo) che compongono il cannabinoide, Il CBD ha dimostrato di essere particolarmente effektivitet en kontrastare molti sintomi psicotici, nel trattamento di malesseri fisici come infiammazioni, emicranie, artriti e spasmi muscolari. La medicina continua ancora oggi a studiarlo perché si potrebbero scoprire altre interessanti proprietà terapeutiche.

sv: Det är en av de viktigaste aktiva ingredienserna (Cannabidiol) som utgör cannabinoiden, CBD har visat sig vara särskilt effektivt för att motverka många psykotiska symtom vid behandling av fysiska sjukdomar såsom inflammationer, migrän, artrit och muskelspasmer. Idag fortsätter medicinen att studera det eftersom andra intressanta terapeutiska egenskaper kan upptäckas.

Vad är THC?

it: Il THC, (tetraidrocannabinolo) è il principale composto psicoattivo contenuto nelle piante di Cannabis. Gli effetti del THC variano a seconda della sua concentrazione. Proprio la sua capacità di alterare i sensi ha fatto si che la Cannabis fosse illegalale. Ciononostante la ricerca ha ottenuto promettenti risultati per una applicazione a fini terapeutici. È stato infatti dimostrato che può agire effektivitet contro malattie croniche o gravi e störi di varia natura.

i: THC, (tetrahydrocannabinol) är den huvudsakliga psykoaktiva föreningen som finns i Cannabis-växter. Effekterna av THC varierar beroende på dess koncentration. Precis hans förmåga att förändra sinnen har gjort Cannabis olagligt. Icke desto mindre har forskningen uppnått lovande resultat för en terapeutisk tillämpning. Det har faktiskt visats att det kan agera effektivt mot kroniska eller allvarliga sjukdomar och störningar av olika slag.

Vad är det Marie Feel Good produkt?

it: Tutti i prodotti Marie Feel Good sono a contenuto di THC inferiore al limite di legge, di ottima qualità. Pertanto è possibile acquistarli liberamente.

sv: Alla Marie Feel Good produkter har en THC innehåll under den lagliga gränsen, av utmärkt kvalitet. Därför är det möjligt att köpa dem fritt.

Varför välja Marie Feel Good Produkter?

it: Scegliendo i prodotti Marie Feel Good hai la sicurezza di cosa acquisti. Sceglierai di fare una spesa consapevole acquistando solo prodotti dalla provenienza certata e bio. Siamo un'azienda che fa delle ricerca della qualità l'unica fonte del suo lavoro, per posizionare sul mercato italiano solo il meglio della coltivazione di canapa europea.

sv: Genom att välja Marie Feel Good produkter, har du säkerheten för det du köper. Du kommer att välja att göra en medveten shopping genom att endast köpa produkter med certifierat och organiskt ursprung. Vi är ett företag som gör kvalitetsforskning till den enda källan till sitt arbete, för att bara placera det bästa av europeisk hampodling på den italienska marknaden.

Kan jag bli distributör?

det: Mary Feel Good ricerca distributori in tutta Italia. Serietà, puntualità sono requisiti fondamentali. Compila il Form nella sezione dedicata, e verrai contattato e potrai acquistare i nostri prodotti con i prezzi all'ingrosso.

sv: Mary Feel Good letar efter distributörer över hela Italien. Allvarlighet, punktlighet är grundläggande krav. Fyll i formuläret i det avsedda avsnittet så kontaktas du och du kan köpa våra produkter till grossistpriser.

Kan jag arbeta med dig?

it: Ricerchiamo commerciali, giovani e disponibili a viaggiare. Offriamo un prodotto di alta qualità, mezzo di trasporto e fisso, servera energia och attitud al risultato.

sv: Vi letar efter kommersiella, unga och villiga att resa. Vi erbjuder en högkvalitativ produkt, ett transportmedel och en fast produkt, vi behöver energi och en lämplighet för resultat.

Finns det andra former av samarbete?

it: Al momento no, ma stiamo studiando formule innovative ed Economicamente interessanti.

sv: Inte för tillfället, men vi studerar innovativa och ekonomiskt intressanta formler.